Polityka Prywatności LIVE SPORT

INFORMACJE WSTĘPNE, DANE KONTAKTOWE

Dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy, są przetwarzane na zasadach opisanych poniżej oraz wynikających z przepisów prawa.

Administratorem Danych Osobowych jest Maciej Dobrzyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Tenisa i Narciarstwa Live Sport.

We wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować: telefonicznie: 602 64 85 05,
mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności:

 • RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawy o ochronie danych osobowych

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Otrzymane od Państwa dane przetwarzamy na następujących podstawach i do następujących celów:

 • Dane są pobierane i wykorzystywane, co do zasady, jedynie w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • Dane mogą być wykorzystywane również do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, na przykład w celu informowania o naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • W szerszym zakresie zbieramy dane wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W celu uniknięcia wątpliwości przy zbieraniu danych wymienionych wyżej również prosimy o zgody na ich przetwarzanie;
 • Część danych zbierana jest automatycznie podczas wejścia na naszą stronę internetową, wyłącznie w celu dopasowania jej do Państwa urządzenia (pliki „cookies”). Dotyczy to w szczególności numeru IP urządzenia, z którego Państwo korzystają. Podstawą prawną jest również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
  Do pozyskiwanych danych bieżący dostęp mają współpracownicy zajmujący się obsługą administracyjną. Dane są udostępniane również w niezbędnym zakresie:
 • wyspecjalizowanemu podmiotowi zajmującemu się księgowością – na potrzeby rozliczeń;
 • pracownikom firmy (pracownicy biurowi, instruktorzy, kierownicy wypoczynku, wychowawcy wypoczynku, piloci turystyki) – na potrzeby nauczania, realizacji imprez turystycznych.

Dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu współpracy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy występuje inna podstawa ich przetwarzania, w szczególności na potrzeby rozliczeń.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Prawo cofnięcia zgody lub żądania usunięcia danych.
W każdym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych lub zażądać ich usunięcia. Jeżeli jednak dotyczy to danych niezbędnych do wykonania umowy jest to równoznaczne z jej wypowiedzeniem.

Prawo do sprzeciwu.
Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw. Zaniechamy takiego przetwarzania, chyba że istnieją prawnie uzasadnione
podstawy takiego działania i że nie są one mniej ważne niż Państwa prawa i wolności. Możemy również
wykorzystywać te dane do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprostowania danych.
W każdej chwili mogą Państwo zażądać byśmy zmienili udostępnione nam dane na aktualne.

Prawo do przeniesienia danych.
W każdym momencie mogą Państwo zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane w pliku MSExcel (.xls):

 • Państwu, na wskazany adres e-mail;
 • innemu, wskazanemu przez Państwa administratorowi danych – o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania.
W każdym momencie mogą Państwo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych bez ich
usuwania. Prawo to przysługuje w następujących przypadkach:

 • zakwestionowania prawidłowość danych – do czasu sprawdzenia;
 • zakwestionowania zgodności z prawem przetwarzania – gdy nie chcą Państwo ich usunięcia;
 • gdy nie potrzebujemy już Państwa danych, ale Państwo potrzebują, byśmy te dane przechowywali – w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony Państwa roszczeń;
 • gdy wniosą Państwo sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy nasze podstawy przetwarzania danych były wystarczająco usprawiedliwione w świetle Państwa sprzeciwu.
 • Dane, których dotyczy Państwa żądanie, będziemy przetwarzali wyłącznie w takim zakresie, jaki Państwo wskażą – a jeżeli żądanie nie wskaże takiego zakresu, ograniczymy się do przechowywania tych danych.
 • Informujemy, że dane, co do których zgłoszono żądanie ograniczenia, będziemy przetwarzali również:
 • w celu ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • w celu obrony praw innych osób;
 • ze względu na ważny interes publiczny.

Prawo dostępu do informacji.
Na Państwa żądanie informujemy jakimi danymi dotyczącymi Państwa dysponujemy, jaki jest zakres, cel i
przewidywany czas ich przetwarzania, jakim podmiotom zostały ujawnione oraz jakie przysługują Państwu
prawa w związku z przetwarzaniem tych danych.
Do wszystkich próśb ustosunkowujemy się niezwłocznie drogą mailową, w szczególności potwierdzamy ich
zrealizowanie lub wyjaśniamy dlaczego nie było to możliwe.
Prawo wniesienia skargi do PUODO lub innego organu nadzorczego.
W każdym przypadku mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
– niezależnego organu, którego zadaniem jest ochrona Państwa praw w tym zakresie. PUODO będzie 
informować Państwa o przebiegu i wyniku postępowania. Jeżeli nie podejmie działań lub ich wynik będzie 
niezgodny z prawem, będą Państwo mogli wystąpić do sądu.
Informujemy, że PUODO to organ działający w Polsce. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej
ustanawia własne instytucje i procedury w tym zakresie a ich zadaniem jest współpracowanie ze sobą. Mogą
Państwo wnieść skargę do dowolnego takiego organu w Unii Europejskiej, w szczególności w kraju, w którym 
Państwo na stałe przebywają lub pracują.